REGULAMIN WYPRAWY OFF-ROAD

1. Uczestnikiem wyprawy jest Osoba prowadząca pojazd, jak również Pasażer (pasażerowie).

2. Wyprawa ma charakter turystyczno–krajoznawczy, połączony z licznymi elementami jazdy offroad. Bez wcześniejszego pisemnego uszczegółowienia wykluczone są wszelkie formy rywalizacji.

3. Wyprawę prowadzi Przewodnik i to on jest osobą decyzyjną w kwestii doboru trasy i sposobu jej pokonania. Uczestnicy mogą oczywiście proponować zmiany. Całkowitą odpowiedzialność za obecne na wyjeździe osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) ponoszą ich prawni opiekunowie.

4. Wszyscy Uczestnicy wyprawy poruszają się we wspólnym konwoju.
W przypadku odłączenia się od grupy, Przewodnik nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Uczestnika oraz Pasażerów towarzyszących znajdujących się w pojeździe, który odłączył się od konwoju.

5. Osoba prowadząca pojazd powinna posiadać aktualne prawo jazdy kat.B i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów ruch drogowego na drogach publicznych, zasad ochrony środowiska oraz zachowania kultury na drogach prywatnych. Niedopuszczalne jest prowadzenie pojazdu będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków po zażyciu których nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych. Za wszelkie naruszenia przepisów odpowiada bezpośrednio Osoba kierująca pojazdem.

6. W trakcie jazdy należy używać pasów bezpieczeństwa. Wskazane jest również stosowanie kasków ochronnych i okularów ochronnych (mogą być przeciwsłoneczne).

7.Nieprzewidywalność warunków pogodowych oraz terenowych powoduje, że niektóre odcinki trasy mogą być na bieżąco zmieniane przez Przewodnika. To on czuwa nad ogólnie pojętym bezpieczeństwem wyprawy.
Jednocześnie każdy Uczestnik (w tym Pasażer) oświadcza,że zdaje sobie sprawę, że takie pojęcia jak bezpieczeństwo i poziom trudności trasy są traktowane subiektywnie i zależą także od umiejętności i doświadczenia Osoby prowadzącej (kierowcy).

8. Przewodnik nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne podczas wyprawy w pojazdach uczestników, jak również nie ponosi odpowiedzialność za ewentualny uszczerbek na zdrowiu Uczestników i osób trzecich.

9. Uczestnik (kierowca prowadzący) ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną i materialną za szkody powstałe wskutek nieodpowiedzialnego używania pojazdu.

10. Uczestnik oświadcza, iż jest świadomy, że wyprawa może być niebezpieczna i może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia, a także może stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia osób trzecich. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utratę swojego zdrowia, życia, ewentualne straty materialne.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą mieć przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

12. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć pamiątkowych z wyprawy na stronie internetowej Organizatora oraz w wykorzystywanych przez niego kanałach social media.

Call Now Button Scroll to Top